ما و مردم

از سر خیابون تا دم خونه ٧-٨ دقیقه ای راهه و من عاشق این راهم... هر دو سوی خیابون پر مغازه که تا ١٠-١١ بازن و مسیر پر رفت آمد برای ماشین ها با راننده های جوونه و با صدای بلند آهنگ . سرگرمی من شبا اینه که دراز بکشم رو تختم کنار پنجره و به صدای آهنگاشون گوش بدم. یکی بود هرشب آهنگ یاس میذاشت... هرشبم رد میشد از زیر پنجره مون... شب اربعین بود ... از دور صدای دوبس دوبس اومد نزدیکتر که شد متوجه شدم صدای نوحه ست... باخنده تلخی رو به مامان گفتم باز خوبه حرمت نگه داشتن. مامان خندید و گفت داستان موسی و چوپان و یادته؟ لبخند زدم و بیرونو نگاه کردم ... آره خوبه ... همینقدرم خوبه... تنا تو بیا و اول خودتو بساز...!

/ 3 نظر / 4 بازدید
م.م

مادرتون راشت میگه دیگه ..... اول باید خودمون رو بشاژیم [خنده][خنده][خنده] ولی عجب تفریح باخالی داریدا [نیشخند][نیشخند]

عاشق(سکوت)

چه دختر ماهی با این تفریحات سالمش[قهقهه] هی خدا چی بگم از اینکه همه چی شده بچه بازی....

mehrasa

به به چه تفریحی [قهقهه] ولی ماماننت راست گفتا