دور از چشم م.م

همیشه فک میکردم اگه اسمم ستاره بود حتما شرط اصلی برای ازدواج این بود که اسم طرف سهیل باشه. بعد هی باهاش قهر میکردم اونم میگفت ستاره ی سهیل بیا بغلم :دی

/ 8 نظر / 3 بازدید
عاشق_سکوت

ستاره سهیل شدیا[خنده]

عاشق_سکوت

ستاره سهیل عقشم بیا بخلم[خنده]

عاشق_سکوت

تنای علی تنازی نکن[قهقهه][نیشخند]

عاشق_سکوت

ستاره ی سهل شذی تنای علی[زبان]

عاشق_سکوت

با این فکرات تنا[خنده]

عاشق_سکوت

خو تنازی باید با تنا جور دربیاد دیگه[زبان]

عاشق_سکوت

مگه گفتم خودت معرفی کن[خنده][نیشخند][خنده]

mehrasa

[قهقهه] هههههههههههه با این افکار فوق العاده تاااااااااااا