خشم اژدها

بهتون گفته بودم اخم که میکنم همه میزنن زیر خنده ؟نیشخند

اخم که میکنم همه میزنن زیر خنده

/ 9 نظر / 3 بازدید
زهره

اینکه من و شازده باهم بیداریم اصن تعجب نداره مساجد پر بود گفدیم چه مسجدی بهتر از اینجا[نیشخند]حالا خشم گوسفندی بیای اژدهایی بیای همینه که هست[خنده]

زهره

خواهر گناه داره جوشن صغیر بیار بخونیم[پلک]

زهره

اصن اینجا کم کم یه چیزایی داره بهم الهام میشه[نیشخند]الغوث الغوث جیغغغ، صلواتو از حنجره ختم کن

زهره

شازده بریم لالا؟[نیشخند]

[قهقهه][قهقهه][قهقهه] آیکون عشقت بود . فاااااااااااااااااااااامیل دور [خنده] [قهقهه][قهقهه][قهقهه]

عاشق(سکوت)

خشم تناااااااااااااااا تنا وارد میشود حتااااااااااا(ازدها وارد میشود)[خنده] عاشق این جذبتم[قهقهه]

mehrasa

جذبت تو بطن چپم[نیشخند]